x
logo

Charakterystyka inwestycji

Lokalizacja inwestycji

Budowa linii elektroenergetyczne 400 kV Mikułowa – Świebodzice będzie przebiegać przez obszar 17 gmin województwa dolnośląskiego – Sulików, Platerówka, Siekierczyn, gm. Lubań, Miasto Lubań, Nowogrodziec, Gryfów Śląski, Lwówek Śląski, Wleń, Pielgrzymka, Świerzawa, Bolków, Paszowice, Dobromierz, Strzegom, Świebodzice, Świdnica.

Koncepcja planowanej trasy linii

—  Planowana trasy linii 400 kV

 

Planowana długość odcinków linii w poszczególnych gminach:

Sulików

1,2 km

Platerówka

2,1 km

Siekierczyn

7,3 km

Miasto Lubań

3,4 km

Lubań

10,7 km

Nowogrodziec

2,0 km

Gryfów Śląski

0,7 km

Lwówek Śląski

23,2 km

Wleń

1,3 km

Pielgrzymka

2,4 km

Świerzawa

15,9 km

Bolków

11,7 km

Paszowice

2,6 km

Dobromierz

7,9 km

Strzegom

8,4 km

Świebodzice

2,7 km

Świdnica

3,3 km

Całkowita długość

   106,8 km

 

Znaczenie inwestycji

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. – operator sieci przesyłowej w Polsce – zamierzają wybudować do 2024 r. nową linię 400 kV relacji Mikułowa – Świebodzice. Inwestycja jest niezbędna dla zapewnienia wystarczających, stabilnych dostaw energii elektrycznej do wszystkich odbiorców na Dolnym Śląsku. Nowa instalacja zastąpi funkcjonującą od ponad 50 lat linię 220 kV.

Budowa nowej linii pozwoli efektywnie przesyłać energię elektryczną niezbędną dla rozwoju gospodarki Dolnego Śląska, realizacji kolejnych inwestycji w regionie, a co za tym idzie – tworzenia nowych miejsc pracy. Pozwoli także wyeliminować ryzyko awarii, na jakie narażona jest wysłużona infrastruktura przesyłowa oraz skutecznie ograniczyć przerwy w dostawach prądu.

Kluczowe powody realizacji inwestycji:

  • Zapewnienie odpowiednich dostaw energii elektrycznej dla kontynuacji rozwoju gospodarczego Dolnego Śląska.
  • Ograniczenie ryzyka awarii i przerw w dostawach energii elektrycznej dla blisko 3 milionów mieszkańców regionu.
  • Zastąpienie wysłużonej infrastruktury nowoczesnymi konstrukcjami o wyższej sprawności działania.

Korzyści z realizacji inwestycji

Gmina i jej mieszkańcy

Większa pewność dostaw energii do domów
Nowa linia istotnie obniży ryzyko wystąpienia awarii energetycznych, co ma bezpośredni wpływ na dostawy energii elektrycznej do Państwa domów. Jest też warunkiem rozbudowy lokalnej sieci dystrybucji energii elektrycznej.

Większe wpływy do budżetu gminy
Inwestycja oznacza stałe wpływy z tytułu podatku płaconego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Wyniosą one około 2% wartości linii elektroenergetycznej na obszarze danej gminy. Im dłuższy fragment linii przebiega przez gminę, tym kwota podatku jest wyższa.

Wynagrodzenie dla właścicieli
Właściciele, przez których działki będzie przebiegać linia, otrzymają z tego tytułu stosowne wynagrodzenia i odszkodowanie za ustanowienie tzw. służebności przesyłu. Kwota wynagrodzenia i odszkodowania, jaka oferowana będzie właścicielowi, zostanie oszacowana na podstawie operatów wykonanych przez rzeczoznawców majątkowych.

Region

Poprawa infrastruktury
Linia 400 kV jest jednym z filarów zasilania województwa dolnośląskiego. Jej budowa wpłynie na wzrost niezawodności systemu elektroenergetycznego i umożliwi rozbiórkę istniejącej, mocno wyeksploatowanej linii 400 kV.

Rozwój biznesu i tworzenie miejsc pracy
Zabezpieczenie dostaw prądu ma bezpośrednie przełożenie na rozwój przedsiębiorczości na poziomie regionalnym i lokalnym, a tym samym tworzenie nowych miejsc pracy. Bez gwarancji dostępu do odpowiedniego zasilania nie będzie to możliwe.

Zakres prac

Inwestor odpowiada za kompleksową realizację inwestycji. Oznacza to, że jest odpowiedzialny za realizację wszystkich prac projektowych, formalnoprawnych, a także wybór Wykonawcy prac budowlano-montażowych oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Inwestycja obejmuje:

  • Budowę dwutorowego napowietrznego odcinka linii elektroenergetycznej 400 kV od stacji elektroenergetycznej Mikułowa do stacji elektroenergetycznej Świebodzice.
  • Niezbędne prace modernizacyjne na terenie stacji elektroenergetycznej Mikułowa.
  • Niezbędne prace modernizacyjne na terenie stacji elektroenergetycznej Świebodzice

Inwestycja zostanie zrealizowana w latach 2018-2025.